Đánh giặc tăng gia
1-Hò ê, ai lo tăng gia mà không ra sức,Mà không ra sức đánh giặc giữ làng.Hò ê, ai lo tăng gia mà không ra sức, Mà không ra sức đánh giặc giữ làng.Nếu tăng gia mà không đánh giặc,Thì thằng giặc nó cướp của ta.Nếu đánh giặc mà không tăng gia, Lấy gì đâu nuôi quân đánh giặc.2-Hò ê, quân dân khu Năm chừ đây ra sức,Chừ đây ra sức giữ địa phương mình.Hò ơ, quân dân khu Năm chừ đây ra sức,Chừ đây ra sức giữ địa phương mình.Có tăng gia mà lo đánh giặc,Thì thằng giặc phải chết với ta.Có đánh giặc mà không tăng gia,Chứ mần răng quân ta thắng giặc (hò ê).