Chiều Paris

Bình luận (1)

  1. Phạm Duy Phong
    Phạm Duy Phong
    Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu, biểu diễn: Thanh Hoa