Cây đàn ghita của Vich-to Ha-ra (bản 2)

Bình luận (1)

  1. LE_XUAN_AI

    Cây Dàn GhiTa cúa Vich To Ha Ra . NS Mạnh Hà thế hiện không có cơ hội cho Người thế hiện sau này , vì qua hoàn chỉnh