Beat nhạc

Nhất quế nhị lan

A lô, Lèn Hà

Gửi anh một khúc dân ca

Yên Khánh quê hương tôi

Nhớ về Trung Gĩa

A lô, Lèn Hà (tone nữ)

Đài hoa dâng Bác

Giữa tối hôm rằm

Đài hoa dâng Bác