Tập bước

TẬP BƯỚC

Lon ta lon ton
Bé con tập bước
Chân này bước trước
Chân này bước sau
Ô kìa chân sau
Lại hơn chân trước
Lại bước lại bước
Chân trước chân sau
Chân nào đi sau
Thì mau lên trước
Hoan hô bé bước
Lon ta lon ton.

Bình luận (0)