Nắng về bản em

Đóng góp: Thanh Giang
NẮNG VỀ BẢN EM


Mỗi ngày em lên rẫy, mỗi ngày em lên nương
Mặt trời đi theo em tỏa nắng vàng rực rỡ
Cay táy, cay táy, hồ hô hố hồ hô
Mỗi ngày em lên rừng, mỗi ngày em ra đồng
Chim rừng ca vang theo, nắng vàng cũng vui reo
Cay táy, cay táy, hồ hô hố hồ hô
Uây tà, uây tà, uây tà tà uây tà, hu hấy!
Kìa nắng rực rỡ sườn non gọi lúa gọi ngô trổ bông
Cay táy, mìn châu, cay táy, mìn châu
Mặt trời cho cây tia nắng, cây làm quả ngọt
Cuộc đời cho em tia nắng em dệt thành ước mơ
Cay táy cụ liu páo mòi chi - Cay táy cụ tui páo mòi chi
Uây tà, uây tà, uây tà tà uây tà
Uây tà, uây tà, uây tà tà uây tà, hu.... hấy!

Bình luận (0)